Ömer Can Talu

Osmanlı’da “Gazlı Limonata” soruşturması

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde ettiğim ve bana hayli ilginç gelen bir belgenin transkripsiyonunu yaptım. Bu kısa belgede beni güldüren kısım ise belgeyi yazan şahsın, Hububat(Yiyecekler) muayene memuru Doktor Nuri efendi için “gaz limonataları hakkında cehalet-i mutlakası bulunduğu”nu söylemesi.

Nihayetinde konuyla alakalı raporun bir sureti “Hıfzıssıhha-i umumiye ser müfettişi kaymakam Giritli Rasim bey” tarafından takdim edilmiş.

Belgede “Gaz Limonataları” olarak geçiyor. Ancak gazoz mu yoksa kola mı bilemiyorum.

İyi okumalar.

Gaz-limonata

Umum-ı Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nazaret-i Celilesine

“Devletlü efendim hazretleri

Dersaadetde i’mal idilen gaz limonataları hakkında Sirkeci istasyonunda zahâir-i muayene me’muru tabib Nuri efendi canibinden makam-ı celile-i sadaret-uzmaya takdim olunub mazrufen tesyar buyrulan layihanın … isbal buyrulduğunu âmirâne … ibcal olan 17 teşrin-i evvel sene 208 tarihli dörd yüz seksan dört numrolu tezkire-i aliye-i daverileri meclis-i tıbbiye-i mülkiye ve sıhhiye-i umumiyeye lede’l havale sahib-i layiha müfettiş Nuri efendinin gaz limonataları hakkında cehalet-i mutlakası bulunduğuna ve tafsilat ve izahat saireye dair hıfzıssıhha-i umumiye ser müfettişi kaim-makam Giritlü Rasim bey tarafından virilen raporun bir kıt’a suret … makam-ı sami-yi müşarunileyhe arz ve takdimi ba-kararname ifade ve layiha ve suret-i mebhus-ün anhâ leffen takdim ve firistâde kılınmış olmağın ol babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l emrindir.

fi 20 Cemaziyelevvel sene 210 fi 28 Teşrin-i sani sene 208”

Kaynak verilerek kullanılması halinde herhangi bir beis yoktur.

Sözlük
Zahair: Hububati Yiyecekler
Canibinden: Tarafından
Mazrufen: Zarf içinde bulunarak.
Tesyar: Gönderme, gönderilme.
Layiha: Tasarı
İsbal: Yollama, gönderme.
Lede-l Havale: Havale olunduğu zaman.
Tafsilat: Açıklamalar, izahlar.
Mebhus-ün anhâ: Sözü geçmiş şey, bahsolunan şey.

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer //
https://anahtar.tv/
[email protected]
https://www.instagram.com/omercantalu/

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

Takip

Paylaşımlarıma destek vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.

Web sayfama hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Sormak istediğiniz her konu için bana sosyal medya adreslerimden ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu ve Mail için lütfen buraya tıklayınız.