1902 yılında İkdam gazetesinde yayınlanan “Et Fiyatı” başlıklı haberde İstanbul’da yükselmeye başlayan et fiyatlarına karşı alınacak önlemlerden bahsediliyor. Et fiyatlarının aslında bundan bir asır öncesinde de problem olduğunu gösteren bu haberin Osmanlıca çevirisini yayınlıyorum.

İyi okumalar dilerim.

Et Fiyatı

Dersaadette et fiyatının terfi’ni(yükselmesini) men’ etmek(engellemek) üzere şehrimiz ihtiyacatı(ihtiyaçları) için celb edilen koyunların müteahhidler tarafından satın alınmasına müsaade edilmemesinin taht-ı karara alındığını evvelce yazmış idik. Monitör gazetesinin ifadesine nazaren şehir emanet-i celilesi bu kararın mevki-i fii’le tatbiki(uygulanması) müşkil(zor) olduğunu, tatbik edilse bile müteahhidlerin yine bu koyunları ele geçirmelerine mani’ olmak mümkün olamayacağını nazar-ı dikkate almış ve memureyn âidesinin(gelirlerinin) ihtarı üzerine şehrimize getirilen koyunlar mahal-i tevzî’ olan … dahil olduğu vakit kasabaların satın alabilecekleri miktarın tefrik edilmesini(ayrılmasını) ve badehu(daha sonra) müteahhidlerin mütebaki(geriye kalan) koyunları iştirâ eylemelerine(satın almalarına) müsaade olunmasını tensîb etmiştir.(uygun görmüştür) Tefrik muamelesinden(ayırma işlemlerinden) evvel alım satım vukû’a gelirse bayi ve müşterileden ceza-yı nakdi alınacaktır.(maddi ceza verilecektir)

Bize kalırsa bu tedbir dahi maksadı te’mine kafi değildir. Şehir emanet-i celilesinin bu cihet ile beraber et fiyatının terakkîsini(ilerlemesini) … olan esbab-ı saireyi de(sebepleride) nazar-ı dikkate alarak ona göre ittihaz-ı tedabir eylemesi(tedbirler alma) temenni olunur.

Not: Kaynak gösterilerek kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Et-fiyatlari1

Et-fiyatlari2

Osmanlida kasaplar2

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Posted by:Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer // https://anahtar.tv/ [email protected] https://www.instagram.com/omercantalu/

Bir Cevap Yazın